Wettelijke informatie

De wettelijke bepalingen (WER) & privacyverklaring (GDPR) ²


DE WETTELIJKE BEPALINGEN (WER)

Ondernemingsinformatie

Alle advocaten van MC²-advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde.
Mr. Alain CLEYMAN en Mr. Paul MORTIER oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de VOF MC²-advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
VOF MC²-advocaten
Pr. Jos. Charlottelaan 71
9100 Sint-Niklaas
BE-0846.280.458
Catharina ORLENT en  Kimberley DE DONDER oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van VOF MC²-advocaten.

Beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten van VOF MC²-advocaten zijn via de balie van Dendermonde verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Amlin Europe NV – polisnummer LXX034899, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.
De beroepsaansprakelijkheid van VOF MC²-advocaten en van de advocaten die werken voor VOF MC²-advocaten als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00.

Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.
Hebt u het gevoel daar niet gehoord te worden dan kunt u terecht bij Mr. Paul Mortier .
Alle advocaten van VOF MC²-advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op het Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1..

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van Dendermonde, info bij Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1..
Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Dendermonde bevoegd:
Stafhouder balie Dendermonde
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1
9200 Dendermonde
balie.dendermonde@skynet.be

Voor andere geschillen kan desgevallend beroep worden gedaan op de ombudsdienst consumentengeschilen advocatuur op de site http://oca.ligeca.be/nl

Vergoeding – erelonen – kosten

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de meeste gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar. Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons …). Er bestaan geen vaste tarieven.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend :

 • volgens een vast uurloon
 • volgens de waarde van de zaak
 • volgens de geleverde prestaties

Vaak is het moelijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat de advocaat meer tijd nodig heeft dan eerst gedacht. Heel vaak worden voorschotten (provisies) gevraagd. Bij de aanvang van de zaak wordt één en ander afgesproken. Op simpel verzoek kunnen de afspraken aangaande het ereloon en de kosten in een contract worden gegoten

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de meeste gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar. Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

Overige informatie

Alle overige informatie vindt u op deze website. Bijkomende vragen naar informatie kunt u bekomen bij de advocaat die uw zaak behandelt.

 


PRIVACYVERKLARING (GDPR)

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door MC2-Advocaten bvba tijdens alle interacties met MC2-Advocaten, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening als advocatenkantoor, u contact opneemt met onze advocaten, medewerkers of secretariaat, enzovoort.

MC2-Advocaten neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwerkt MC2-Advocaten de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de hiernavolgende beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

 1. a) rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie;

De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is

 1. b) doelbinding

De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.  MC2-Advocaten verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze

 1. c) minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt

 1. d) juistheid

De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; MC2-Advocaten neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of aan te passen.

 1. e) opslagbeperking

De persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wegens wettelijke verplichtingen, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen

 1. f) integriteit en vertrouwelijkheid

Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen worden persoonsgegevens op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. MC2-Advocaten werkt ten dien einde samen met een hardware en een softwareleverancier die GDPR compliant is.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.

Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van het contactformulier, het versturen van een e-mail via onze website, of door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief.

 1. Bij het invullen van het contactformulier:
  • Uw (bedrijfs)naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Andere niet nader te bepalen gegevens die u verschaft in de rubriek “bericht”
 2. Daarnaast verwerken we bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…

 

Gedurende andere contacten waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, uitvoeren van opdrachten….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen advocaat en de cliënt, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de anti-witwaswetgeving, fiscale doeleinden …).

 

Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • De gegevens verstrekt via het contactformulier:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden.  De rechtsgrond waarop de verwerking ervan steunt is “contractuele noodzakelijkheid”.

 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van MC2-Advocaten:

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om u via e-mail berichten van MC2-Advocaten te versturen. De rechtsgrond van deze verwerking is “toestemming”.

 • De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons toe laten onze website beter te organiseren en te verbeteren.  De rechtsgrond van deze verwerking is “gerechtvaardigd belang”, met name “vrijheid van ondernemen” en “goede bedrijfsvoering”.

 • Persoonsgegevens verkregen tijdens andere interacties (bijvoorbeeld tijdens consultaties of via e-mail):

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  De rechtsgrond voor deze verwerking is “contractuele noodzakelijkheid” en “wettelijke verplichting”.

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door MC2-Advocaten.  Niettemin doet MC2-Advocaten een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.  MC2-Advocaten heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van MC2-Advocaten persoonsgegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten in overeenstemming met art. 28 GDPR.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van advocaat en afhankelijk van de aard van de opdracht toevertrouwd aan MC2-Advocaten is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Kantoormedewerkers waaronder advocaten en bedienden;
 • Advocaten van andere kantoren die optreden voor andere partijen binnen de opdracht gegeven aan MC2-Advocaten;
 • Rechtbanken en administratieve rechtscolleges;
 • Administratieve overheden;
 • Gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars, …);
 • Gerechtsdeskundigen;
 • Notarissen;
 • Gerechtsdeurwaarders;
 • Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat;
 • Vertalers;
 • Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten.

Daarnaast geeft MC2-Advocaten uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?

In principe niet.

 

Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen MC2-Advocaten en de client worden bewaard tot tien jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

De mailadressen verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene zich heeft verzet (uitgeschreven) tegen de verwerking.

 

Uw rechten als betrokkene.

U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door MC2-Advocaten, de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van persoonsgegevens;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met MC2-Advocaten via info@MC2-advocaten.be of stuurt u een aangetekende brief aan MC2-Advocaten, Pr Jos Charlottelaan, 71 te 9100 Sint-Niklaas.

 

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Recht om klacht in te dienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MC2-Advocaten, kan u contact opnemen met MC2-Advocaten via paul.mortier@mc2-advocaten.be of stuurt u een aangetekende brief aan MC2-Advocaten, Pr Jos Charlottelaan, 71 te 9100 Sint-Niklaas.

U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of commission@privacycommission.be).

 

Contractuele of wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.

Behoudens de gegevensverwerking in het kader van direct marketing (versturen van mailings) verwerkt MC2-Advocaten de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar cliëntèle op grond van een wettelijke of contractuele verplichting.  De Betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken in welk geval de dienstverlening geen doorgang kan vinden.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

MC2-Advocaten verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

Verwerkingen voor een andere doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Wanneer MC2-Advocaten voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal MC2-Advocaten de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Social Media.

Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden posts, aankondigingen, public relations, …). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media te volgen. MC2-Advocaten is niet verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U gelieve zich voorafgaandelijk te informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

 

—————————————————————————————————————————–

ANTI WIT-WAS

Wij zijn verplicht de wetgeving (de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten actualiseert het preventieve arsenaal inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) en deontologische code inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering (Codex Deontologie voor advocaten 25.6.2014) strikt na te leven.

 

Wij zijn verplicht de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren (in essentie betreft het kopie van identiteitskaart / uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen). Indien hij daartoe verplicht wordt door de voormelde wet zal ook de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moeten worden nagegaan.

 

Deze “informatie- en waakzaamheidsverplichting” geldt niet enkel tav van cliënten – natuurlijke en rechtspersonen –, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers (bijvoorbeeld de bestuurders van vennootschappen) en de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen.

Deze verplocgtingen lopen tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie desgevallend zullen wij  desgevallend bijkomende informatie inwinnen.

 

Indien wij tijdens de uitoefening van onze werkzaamheden feiten vaststellen waarvan wij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn wij ertoe gehouden om onze Stafhouder daarvan in te lichten, behalve wanneer deze werkzaamheden kaderen in het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of in de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in het kader van een rechtsgeding. De Stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 

De deontologische verplichtingen opgelegd door de Codex Deontologie voor advocaten (Afdeling III.1.2. – Witwaspreventie) vindt U op de website:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014062505&table_name=wet

 

 

 

 

6/03/2021