Onze vakgebieden

Brede kracht ²

Adviseren, onderhandelen, bemiddelen, verdedigen.
MC2 als advocaat, beter vroeg dan laat.
Wij zijn uw rots in de branding in vele materies.

Trouwen / samenwonen

Zoals steeds maken goede afspraken goede vrienden. Afspraken maak je op voorhand en met kennis van zaken ! Wij kennen als geen ander de valkuilen die dienen voorkomen te worden.

Echtscheiding

Scheiden doet lijden zegt het spreekwoord. Goed geadviseerd start men dikwijls met een beslissende voorsprong !

Zowel onderhandelingen, bemiddelen als procederen zijn een kolfje naar onze hand.

Als het nodig is bij een escalatie van de relatieproblemen vragen we aan de rechtbank voorlopige maatregelen te bevelen om een tijdige oplossing te hebben m.b.t. de kinderen, de woning, alimentatie,…”

Komen de partners nog enigszins overeen dan verdient een EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) de voorkeur. Wij staan U van A tot Z bij. Wij kunnen U ook adviseren omtrent de werkbaarheid van op het eerste zicht aantrekkelijke oplossingen die U op termijn zuur kunnen opbreken.

Als dit niet kan zorgen wij voor de best mogelijke juridische bijstand bij een EOO (echtscheiding wegens onomkeerbare ontwrichting van het huwelijk.

Alimentatie / onderhoudsgeld

Bij ons kan U ook terecht voor problemen rond alimentatie.

De ex-partner kan alimentatie vorderen om zijn of haar bestaansmiddelen zowel tijdens als na de echtscheidingsprocedure opnieuw in evenwicht te brengen, ongeacht de al dan niet aanwezigheid van een behoeftigdheid.

Al dan niet verschuldigd? Hoeveel? Hoe Lang?… Wij kennen het klappen van de zweep.

Bij kinderalimentatie rijzen dijkwijls vele moeilijkheden en evenwichten die dienen bekeken te worden. Het verblijf, de inkomsten, fiscale en sociale gegevens, gewone en buitengewone kosten hebben alemaal een belang bij dit complex proces. Vanuit onze dagelijkse praktijk kunnen wij U optimaal helpen.

Verblijf van de kinderen

Bij voorkeur begeleiden wij U naar een passende en haalbare minnelijke regeling rond het verblijfsrecht of recht op contact met de kinderen. Dergelijke regelingen zijn steeds maatwerk. Er bestaan geen “typecontracten” die voor iedereen gelden ! Blijkt dit niet mogelijk dan verdedigen wij tot het uiterste de belangen van de client mede met het belang voor de kinderen voor ogen.

Vereffening / verdeling

Eens de echtscheiding definitief is moeten de goederen (o.m. woningen, auto’s, meubelen, waardepapieren, groepsverzekeringen …) van de ex-partners verdeeld worden. Deze procedures zijn dikwijls zeer ingewikkeld en wij treden op als uw ervaren gids die U langsheen valkuilen leidt.

Erfenissen / schenkingen

Als u geconfronteerd wordt met een erfenis zijn er een ganse resem praktische problemen waarbij wij met alle inzet uw belangen verdedigen en dit zowel in het kader van een onderhandeling of bij een gerechtelijke procedure.

De praktische problemen zijn velerlei: kan u de erfenis verwerpen of aanvaarden.

Wat kan u als langstlevende partners verwachten?

Er is een testament maar uw broer of uw zus heeft voor het overlijden reeds een aanzienlijk bedrag ontvangen, kan het testament worden betwist of moeten de gelden terug worden ingebracht.

Wie betaalt de kosten voor de afwikkeling van de erfenis?

Ook hiervoor kunnen wij u bijstaan.

Personenrecht

Na een slippertje beweert mijn one-night stand zwanger te zijn. Hoe zit het met mijn rechten en plichten ? Dien ik het kind te erkennen ? Hoe zit het met de afstamming ?

Ik heb een kind van een partner die zich hier niets van aantrekt. Kan ik hem laten bijdragen ? Heeft mijn partner het recht om het kind te zien?

Vader begint ernstig te dementeren. Hij verkwist zijn geld aan onbenulligheden. Wat kan ik doen om hem o.m. financiëel te beschermen ? Hoe werkt een bewindvoering ?

Hoe bekom ik de belgische nationaliteit ?

Mijn partner heeft kind uit een vorige relatie dat ik als het mijne opvoedde. Kan ik dit adopteren ?

Iemand probeert mij te laten colloceren. Wat kan ik hiertegen beginnen ?

Onze ervaring komt U van zeker van pas.

Jeugdrecht

Jeugddelinquentie:

  • Minderjarigen zijn volgens de wet niet strafbaar. Zij kunnen evenwel toch een zogenaamde MOF (als misdrijf omschreven feit) plegen. De jeugdrechter kan dan ook niet straffen maar wel maatregelen opleggen.

Verkeersmisdrijven:

  • Vanaf 16 jaar worden kinderen vervolgd als volwassenen voor inbreuken in het verkeer. Een goede juridische bijstand is onontbeerlijk.

Problematische opvoedingssituaties (POS):

  • De toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door de omstandigheden waarin zij leven

Aansprakelijkheid:

  • Uw kind veroorzaakt schade. Daar draait U als ouder voor op ! Of toch niet ? Wij zetten al onze krachten in om zo mogelijk het gevaar af te wenden minstens in redelijke proporties terug te brengen.

Ondernemingen

Elke ondernemer wordt dagelijks geconfronteerd met juridische zaken.

Bij juridische problemen helpen wij U als een loyale en meedenkende partner die steeds achter U staat als het er op aankomt.

Ook om pro-actief te werken en juridische problemen te vermijden staan wij U graag bij.

Of U nu een zelfstandige, een KMO of een groter bedrijf bent, U vindt bij ons steeds de bijstand en adviezen die U het leven gemakkelijker maken en uw onderneming succesvoller.

Een greep uit de materies waarin wij expertise hebben :

– Aanneming- en bouwrecht

– Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

– Arbeidsrecht

– Economisch recht

– Faillissement en insolventierecht m.i.v. W.C.O.

– Geschillen tussen aandeelhouders

– Handelsrecht

– Huurrecht

– Vereffening van vennootschappen

– Zakenrecht

Incasso

Een gespecialiseerde afdeling van ons kantoor houdt zich bezig met het invorderen van openstaande facturen van bedrijven en handelaars die dikwijls te kampen hebben met wanbetalers waardoor de organisatie van het bedrijf ontregeld wordt wat zelfs kan leiden tot financiële problemen.

Een strikte opvolging van de openstaande facturen, het zgn. debiteurenbeheer, is dan ook een noodzaak. Cruciaal hierbij is teven een uitstekend prijs/kwaliteit verhouding van de dienstverlening. MC²-advocaten biedt u daarvoor een ruime ervaring van meer dan 30 jaar met het incasso van facturen, en dit zowel nationaal als internationaal.

De opvolging ervan gebeurt persoonlijk, individueel en direct met dien verstande dat de cliënt stipt en stelselmatig wordt geïnformeerd nopens de stand van het dossier en elke evolutie erin met inbegrip van de recuperatiemogelijkheden.

Contracten-overeenkomsten-verbintenissen

Een goed contract is altijd maatwerk. Zomaar een standaardcontract van het internet of “van het schap” plukken is misschien wel goedkoop maar uiteindelijk dikwijls duurkoop.

Waar wij dagelijks onze cliënt voor de Rechtbank verdedigen weten wij beter dan wie hoe ook hoe problemen te voorkomen en waar op te letten. Maak gebruik van die expertise !

Wij denken met U mee en hanteren zoveel mogelijk een correcte, duidelijke en leesbare stijl in elk juridisch document.

Zo kan U bij ons o.m. terecht voor :

Aandeelhoudersovereenkomsten

Aanneming van werken of diensten

-Aanneming- en vastgoedovereenkomsten

-Algemene factuur-, verkoop- of aankoopvoorwaarden

-Franchising

-Handelsdistributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, handelsvertegenwoordiging, …)

-Huur, woninghuur, handelshuur, als huur naar gemeen recht

-Koop/verkoop (vastgoed, roerende goederen …)

-Lastgevingsovereenkomsten

-Leasing- en leningsovereenkomsten

-Makelaarsovereenkomsten

-Overdracht van handelszaak

-Overnameovereenkomsten (overname van vennootschappen, handelszaken, handelsfondsen, …)

-Samenwerkingsovereenkomsten

 

Bouwen-wonen-(ver)huren

Het spreekwoord zegt dat elke Belg met baksteen in de maag wordt geboren.

Het is zeker een feit dat iedereen geconfronteerd wordt met tal van wettelijke bepalingen als hij een woning of appartement koopt of bouwt weze om deze zelf te betrekken of dat deze als belegging geldt.

Bij de bouw van een gebouw worden veel personen betrokken (bouwheer, landmeter, architect, stabiliteitsingenieur, veiligheidscoördinator, aannemers allerhande, producenten van bouwmaterialen, makelaars, promotoren …). Het is duidelijk dat deze dikwijls tegenstrijdige belangen soms aanleiding geeft tot juridische geschillen

Ook als (ver)huurder is het van belang dat men zijn rechten kent.

Wij zijn specialisten in deze materie en kunnen U zowel pro-actief, in het kader van een minnelijke regeling zowel als bij procedures bijstaan en adviseren.

U kan bij ons terecht voor alle discussie rond o.m. :

-10-jarige aansprakelijkheid

-Aanneming van werken of diensten

-Vastgoedovereenkomsten

-Burenhinder

-Bouwpromotie

-Bouwgebreken

-Bouwschade

-Deskundigenonderzoek

-Huur, woninghuur, handelshuur, als huur naar gemeen recht

-Koop/verkoop van vastgoed

-Koop op plan

-Makelaarsovereenkomsten

-Opleveringsproblematiek

-Problemen met architecten, aannemers

-Zakenrecht

-Zichtbare en verborgen gebreken

-Wet Breyne

Mede-eigendom

Vanaf het ogenblik dat diverse woningen of panden, toebehorend aan meer dan één eigenaar, onder één dak vallen, worden we geconfronteerd met de wet op mede-eigendom.

Als je een appartement koopt word je niet alleen eigenaar van je eigen appartement maar word je ook lid – of je dit graag hebt of niet – van de vereniging van mede-eigenaars van het gebouw.

Het gezamenlijk beheer van een gebouw, met mensen die je niet zelf koos, is dikwijls moeilijk. De discussies rond kosten, reservefondsen, noodzakelijke werken, onderhoud van gebouw en tuin, renovatie, burenhinder, naleving basisakte en reglement van mede-eigendom, implementering van wettelijke verplichtingen, de werking van de syndicus … zijn veel voorkomend. 

Het appartementsrecht en mede-eigendom (art. 577§2 e.v. Burgerlijk Wetboek) is op vele vlakken bindend wettelijk geregeld doch is tevens bijzonder complex en wordt vaak gekenmerkt door moeilijkheden in de toepassing ervan in de praktijk.Voor sommige procedures gelden zeer korte termijnen. Adequaat, snel en doortastend handelen is van belang.

Wij treden veel op in deze discussies voor mede-eigenaars zowel als voor VME’s (vereniging van mede-eigendom) als voor hun syndici.

Wij kunnen U o.m. helpen bij :

-Aanpassingen basisakte

-Aansprakelijkheid van derden

-Aansprakelijkheid van de syndicus

-Betwisting van de beslissingen van de Algemene Vergadering

-Betwistingen rond kosten algemene delen of afrekeningen

-Bijstand bij klacht aan het BIV

-Bijstand op Algemene en Bijzonder Algemene Vergadering

-Bouw- en aannemingsdiscussies

-Burenhinder

-Invorderingen niet betaalde bijdragen

-Procedures bij de Vrederechter, de Rechtbank van eerste aanleg of het Hof van Beroep

-Schadevergoeding bekomen (bij verzekering, syndicus, VME, andere eigenaar, derde)

-Vervanging syndicus

-Verzekeringsdiscussies

-Verzoeken tot inzage facturen, contracten en andere documenten

-Verzoeken tot tijdelijk syndicus

-Wijziging bijdrage in de kosten

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de vele gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar.

Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

Verkeer-ongevallen

Rode lichten, verkeersborden, verkeersregels, snelheidslimieten.

Een botsing met of zonder gekwetsten. Een ongeval met dodelijke afloop.

Alcohol- of drugsgebruik als bestuurder. Problemen met uw rijgeschiktheid.

Geen verzekering, keuring of problemen met het rijbewijs.

Herhaling van deze feiten

Overgewicht, rij- en rusttijden.

Het zijn maar enkele van de vele gevallen waarbij vele mensen al eens met deze tak van het recht worden geconfronteerd.

Soms loopt dit met een boete af maar ook dikwijls niet.

In sommige gevallen zal U zich dienen te verantwoorden voor de Rechtbank.

Veel van deze feiten worden immers bijzonder zwaar bestraft !

Om U een idee te geven vindt U hier een loutere indicatie de boetes en mogelijkheden bij snelheidsovertredingen http://www.wegcode.be/boeteberekening.

Let wel ! Het betreft loutere indicaties. Absolute duidelijkheid vergt specialistisch advies. Contacteer ons gerust.

Wij kunnen U desgewenst al vanaf dat U geconfronteerd wordt met een ondervraging door de politiediensten bijstaan. Wij zorgen dat uw rechten tijdens het verhoor optimaal worden gegarandeerd. Het is niet omdat U meent onschuldig te zijn dat bijstand onnuttig zou zijn. Onder de druk van het moment is men dikwijls gestresseerd en zegt men soms rare, foute en ongenuanceerde dingen. Wij helpen U een duidelijke verklaring af te leggen en de nodige informatie in uw voordeel (getuigen, schade …) aan te brengen. Onze tussenkomst beschermt u tegen mogelijke druk van welke aard ook van de politie.

Dikwijls denkt men dat het wel niet zo erg zal zijn, dat eerlijkheid loont en dat men zich zelf het best verdedigt of dat de Rechtbank dit liefst heeft…

De ervaring leert dat dat niet zo is.

Zenuwen, stress, verkeerde verwachtingen, onkunde rond de wetgeving, een verkeerde houding, vergissingen, overdreven loslippigheid, de verkeerde argumentatie, U ziet belangrijke argumenten over het hoofd, U beheerst de juridische taal niet, spraakverwarringen, 

De verkeerswetgeving is uiterst complex en verandert voortdurend !

Er zij zoveel redenen om uw verdediging aan ons over te laten, minstens U door onze specialisten te laten bijstaan zo U toch graag persoonlijk voor de Rechtbank verschijnt. !

Vanuit onze ervaring helpen wij U.

Bepaalde feitelijke omstandigheden of juridische argumenten kunnen de rechter mogelijks overtuigen dat u niet of niet volledig in  fout bent.

Zelfs als u wel schuldig bent betekent een goede argumentatie en het aanbrengen van verzachtende omstandigheden dikwijls een groot verschil in de grootte van de straf (boetes, rijverbod …).

Wij kunnen steeds verzachtende omstandigheden aanbrengen, waardoor de politierechter de straf kan verminderen (steeds binnen het wettelijk kader) of gunstmaatregelen (opschorting, werkstraf, uitstel, probatie …) kan toestaan. Hij kan eventueel bv. ook de intrekking van uw rijbewijs aanpassen zodat u bijvoorbeeld tijdens de week nog steeds met uw voertuig kan werken.

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de meeste gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar. Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

 

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in vele gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar.

Het volstaat dan de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak op kantoor te maken.

Aansprakelijkheid

(zowel buitencontractueel als contractueel)

Wie is er in fout ? Op welke vergoedingen heb ik recht ? 

Zo men hier geen akkoord rond kan bekomen is het de Rechtbank die dit dient te bepalen. Wij zijn de specialisten die U hierbij bijstaan.

Wij treden op voor zowel voor aansprakelijken als voor schadelijders bij o.m. ongeval, medische fout, bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, familiale risico’s, bouwschade, brand, vechtpartijen, zedenzaken, diefstal …

Schade-schadevergoeding

Uw voertuig werd beschadigd of vernield bij een ongeval.

Uw woning brandde af.

U kwam met uw fiets ten val door een spelend kind.

Een hond beet U in uw aangezicht.

Uw kind werd het slachtoffer van pesterijen.

Er werd ingebroken in uw woning.

Een vrachtwagen reed door de afsluiting van uw woning.

Uw buur verbouwt zijn huis en uw woning begint te scheuren.

U werd het slachtoffer van een zedendelict.

U werd het slachtoffer van een medische fout bij een ingreep.

Uw aannemer maakt diverse fouten en het water lekt binnen in uw nieuwe woning.

Uw aannemer levert laattijdig op en U dient op zoek naar een noodwoning.

Uw camionette die U bestelde en die U dringend nodig hebt wordt niet geleverd.

U was aanwezig op een evenement en werd gekwetst door een ontploffing.

Het vorderen en bekomen van een correcte schadevergoeding van de aansprakelijke en/of zijn verzekeraar is een kunst die ons kantoor tot in de perfectie beheerst.

Een slachtoffer moet dikwijls veel geduld hebben voor een procedure in schadevergoeding start en kan worden afgerond.

Onze bijstand van in de beginne zorgt er voor dat niets over het hoofd wordt gezien en dat de teugels van de procedure in uw voordeel strak worden gehouden. Wij zorgen voor alle contacten en nemen U zoveel mogelijk de problemen uit handen. Wij melden U aan als benadeelde, contacteren daders en verzekeraars, onderhandelen stellen ons namens U burgerlijke partij, starten zo nodig een burgerlijk proces …)

Vooral bij schadegevallen die lichamelijke schade of letselschade voor gevolg hadden of erger bij dodelijk afloop is gedegen bijstand onontbeerlijk.

Het verloop van een dergelijke procedure (met tussenkomst van de rechtbank, experten, getuigen, verzekeraars …) is dikwijls zeer complex en abstract. Wij zijn de specialisten in deze materie.

Onze bijstand van in de beginne zorgt er voor dat niets over het hoofd wordt gezien en dat de teugels van de procedure in uw voordeel strak in handen worden gehouden. Wij zorgen voor alle contacten en nemen U zoveel mogelijk de problemen uit handen.

Wij zijn ook specialisten om zo mogelijk toch een weg te zoeken om uw schade vergoed te zien zelfs bij aansprakelijkheids- of solvabiteitsproblemen van de dader, bv via het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, via de verzekeraar op basis van de wet objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing of art. 29 bis WAM-wet, via het Fonds voor medische ongevallen enz..

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de meeste gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar. Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

Verzekeringen

Bij schade en schadevergoeding is de verzekeraar dikwijls één van de belangrijke contractspartijen.

O.a. BA auto, familiale verzekering, BA exploitatie en na levering, arbeidsongevallenverzekering, rechtsbijstand,  gewaarborgde inkomen zijn gekend.

Er kunnen evenwel tal van problemen rijzen :

-Uw verzekeraar weigert om één of ander reden dekking (niet betaling premie, geval niet voorzien in de polis, al dan niet vermeende fraude, niet correct ingevuld aanvaardingsformulier, aattijdige aangifte, onterechte erkenning aansprakelijkheid …)

​​-Uw verzekeraar vordert haar uitgaven op U terug wegens bv. dronkenschap aan het stuur na een schadegeval.

​​Wij kennen de verzekeringssector door en door. Wij onderhandelen en zo dit geen oplossing biedt verdedigen wij U met inzet voor de Rechtbank.

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in vele gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar.

Het volstaat dan de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak op kantoor te maken.

Strafrecht

Verkeersmisdrijven (waarover elders meer) vallen onder het strafrecht doch het kan ook dat U betrokken of verdacht wordt van zwaardere criminele feiten.

Om er maar enkele te noemen :

-Aanranding van de eerbaarheid,

-Brandstichting,

-Criminele organisaties,

-Diefstal en heling,

-Drugsdelicten,

-Fraude,

-Informatica- en computercriminaliteit,

-Mensenhandel,

-Misbruik van vennootschapsgoederen,

-Misbruik van vertrouwen en oplichting,

-Misdrijven tegen vennootschapswetgeving,

-Moord en doodslag,

-Corruptie,

-Schending van het beroepsgeheim,

-Slagen en verwondingen,

-Stalking en belaging,

-Strafbare feiten in verband met het faillissement,

-Strafbare handelingen inzake sociale zekerheid en arbeids- en milieuwetgeving,

-Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken,

-Verkeersinbreuken,

-Verkrachting,

-Vernielingen,

-Wapens,

-Witwaspraktijken,

-Zedenzaken

In deze materies verdedigen wij zowel de rechten van verdachten als de belangen van de slachtoffers.

Het zijn steeds zaken waarbij mensen en ondernemingen getroffen worden in het diepste hun zijn. Wij zijn bereid hiervoor te vechten.

Roep tijdig onze hulp in; al was het maar om U te laten adviseren rond uw rechten en plichten. Dit kan een wereld van verschil maken in het verloop van een zaak.

Wij staan U bij van zodra U geconfronteerd wordt met een ondervraging door de politiediensten.

Wij zorgen dat uw rechten tijdens het verhoor optimaal worden gegarandeerd. Het is niet omdat U meent onschuldig te zijn dat bijstand onnuttig zou zijn. Onder de druk van het moment is men dikwijls gestresseerd en zegt men soms rare, foute en ongenuanceerde dingen.

Wij helpen U een duidelijke verklaring af te leggen en de nodige informatie in uw voordeel (getuigen, schade …) aan te brengen.

Onze tussenkomst beschermt u tegen mogelijke druk van welke aard ook van de politie.

Ook een slachtoffer (zowel particulieren als bedrijven) heeft er alle baat bij zo snel als mogelijk ons te raadplegen om onmiddellijk het nodige te kunnen doen om optimaal zijn rechten verdedigd te zien en de zaak met gepaste ernst te laten opvolgen en zo nodig in het onderzoek tussen te komen, minstens om het op te volgen en van zodra mogelijk het dossier in te zien.

Dikwijls is onze tussenkomst voor slachtoffers gedekt binnen de polis familiale rechtsbijstand !

Wij verdedigen uw belangen tot het uiterste voor de de Politierechtbanken, de Correctionele Rechtbanken, de Hoven van Beroep en de Hoven van Assisen zowel als voor het Hof van Cassatie.

Vragen?

Bel of mail ons!

03 777 17 71

info@mc2-advocaten.be